Bli medlem i FIBOR

FIBORs syfte

FIBOR är en branschorganisation av auktoriserade medlemsföretag som verkar inom byggnadsvård. FIBOR har bildats för att konsult- och entreprenörsföretag inom området bättre ska kunna driva gemensamma intressefrågor. En av de viktigaste uppgifterna just nu är att verka för att beställare ska anlita auktoriserade byggnadsvårdsföretag för att sålunda kunna garantera nödvändig kompetens vid restaurering av landets stora kulturarv. FIBOR arbetar för att såväl statliga beställare som privata sådana ska anlita FIBOR-medlemmar i första hand.

Vilka företag kan vara med?

FIBOR består av seriösa och kompetenta företag verksamma inom byggnadsvården. FIBOR tar emot medlemmar inom samtliga verksamhetsområden inom byggnadsvård. Det gäller både på konsult- och entreprenadsidan.

Krav på kunskap och erfarenhet

FIBOR ställer särskilda krav på kunskap och erfarenhet för inträde. Kraven är preciserade och innebär att alla företag som så önskar har möjlighet att skaffa sig den kompetens som krävs för medlemskap.

Kravet på medlemskap består i att företaget som ansöker om medlemskap ska kunna redovisa minst tre restaureringsobjekt under de senaste två åren. Dessa arbeten ska ha utförts till beställarens och de antikvariska myndigheternas belåtenhet. Arbetena ska bestyrkas genom dokumentation eller genom intyg från referenspersoner t.ex. medverkande antikvariska kontrollanter. Men tillräcklig kompetens kan också påvisas på annat sätt, man kan t.ex. ha utfört kvalificerade restaureringsarbeten utan medverkan från dylika myndigheter, eller genomgått särskilda utbildningar. Då ska ansökan styrkas med handlingar som visar detta.

Vilken nytta har företag av medlemskap?

Det bör gagna alla företag verksamma inom byggnadsvården att vara medlemmar i FIBOR. FIBORs syfte är att verka för medlemmarnas gemensamma intressen. FIBOR arbetar för att intresset för att bevara det byggda kulturarvet ska öka i samhället, vilket även gynnar medlemsföretagen. Den mest konkreta nyttan ligger i att kunna visa att företaget ingår i en särskild grupp av kvalificerade, auktoriserade restaureringsföretag. FIBOR-medlemmarna är seriösa och kompetenta företag. Fastighetsägare och myndigheter kan tryggt välja FIBOR-entreprenörer med rätt kompetens för restaureringsarbeten på kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

Bli Stödjande medlem

FIBOR har två slags medlemmar, företagare (här samlade under rubriken Medlemsföretag) och stödjande medlemmar.

FIBOR välkomnar därmed enskilda personer, organisationer, myndigheter och sammanslutningar som, utan att själva utföra kvalificerade restaureringsarbeten, har intresse av de arbeten som avses i stadgarna och önskar delta i och stödja FIBORs verksamhet.

Medlemskap som stödjande medlem, beviljas av styrelsen efter att den tagit ställning till ansökningshandlingen och lämnat sitt förslag.

För att skicka ansökan fyll i formulär nedan:

Företagets namn (obligatorisk)

Postadress (obligatorisk)

Företagsledare (obligatorisk)

Telefon (inkl. riktnummer)

Mobiltelefon (obligatorisk)

E- postadress (obligatorisk)

Organisationsnummer (obligatorisk)

Antalet anställda i företaget

BYGGNADSVÅRDSORGANISATION (gäller ej företag under 5 anställda)

Avdelning (obligatorisk)

Ansvarig (obligatorisk)

KOMPETENSOMRÅDEN BYGGNADSVÅRD

Ange företagets kompetensområde/en inom byggnadsvård

REFERENSER

Referenser till antikvarier, beställare, Fibormedlem m.fl. .

Ange 1 eller flera arbeten som är utförda under antikvarisk medverkan eller motsvarande, tex samarbete med medlemsföretag, arkitekt, antikvarie etc.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR